Indian Matka Ice Cream

312. Kulfi Eis 220ml

  • 5,50

313. Litschi Eis 220 ml

  • 5,50

314. Kokos Eis 220 ml

  • 5,50

315. Mango Eis 220 ml

  • 5,50

316. Vanilla Nuss Eis 220 ml

  • 5,50

317. Sugar-Apple Eis 220 ml

  • 5,50